Rett til individuell plan

Personer som har behov for langvarige og koordinerte helse- og omsorgstjenester, har rett til å få utarbeidet en individuell plan. En individuell plan vil være til hjelp for å koordinere samarbeid mellom forskjellige fagpersoner og tjenester, slik at hver enkelt får et tilpasset og helhetlig tilbud.

scheduleOppdatert: 23.01.2024

createForfatter: Sekretariatet

labelEmner:

En individuell plan beskriver hvordan tjenesteyterne skal samarbeide, slik at du får en helhetlig oppfølging. Planen lages i samarbeid mellom deg og tjenesteyterne dine, og du har også rett til å få en egen koordinator som leder planarbeidet. En individuell plan skal fungere som et verktøy og en strukturert samarbeidsprosess. Den må derfor oppdateres fortløpende, slik at den til enhver tid dekker dine behov.

Et typisk eksempel på når det kan være til hjelp og nytte med en individuell plan, er når du mottar helsetjenester fra forskjellige fagpersoner og tjenestetilbud, for eksempel fastlege, spesialisthelsetjeneste og psykisk helsehjelp. Planen vil klargjøre hvilke mål du og tjenesteyterne har satt, hva som skal gjøres for å jobbe mot målene og hvem som har ansvar for hva. Din individuelle plan kan også involvere tjenester som ikke er helserelatert, som for eksempel NAV, utdanning eller barnehage.

Formålet med individuell plan er å:

  • sikre at pasienten får et helhetlig, koordinert og individuelt tilpasset tjenestetilbud
  • sikre pasientens medvirkning og innflytelse
  • styrke samhandlingen mellom tjenesteyter og pasient, og eventuelt pårørende
  • styrke samhandlingen mellom tjenesteyterne på tvers av fag, nivåer og sektorer

Ved utarbeidelse av en individuell plan dannes en ansvarsgruppe, som består av personer det er naturlig å samarbeide med for å nå målene dine. Du selv, en eller flere av dine pårørende eller familiemedlemmer, helsepersonell fra spesialisthelsetjenesten, fastlegen og NAV kan være naturlig å ha med i en ansvarsgruppe. For at din individuelle plan skal utvikles og gjennomføres kan du få tildelt en koordinator. Koordinatoren er en person som skal legge til rette for at tjenesteyterne/ansvarsgruppen samarbeider godt, slik at du får en god og koordinert oppfølging, og for at du involveres tett i arbeidet med den individuelle planen din. Koordinator vil ofte være en av de du mottar tjenester fra. Du kan selv komme med ønske om hvem du vil ha som koordinator.

Dersom en pasient har behov for tjenester, skal kommunen iht. spesialisthelsetjenesteloven og helse- og omsorgstjenesteloven, sørge for at arbeidet med planen settes i gang og koordineres. Helseforetaket skal så snart som mulig varsle kommunen når det er behov for en individuell plan som omfatter tjenester både fra spesialisthelsetjenesten og kommunen, og skal i slike tilfeller medvirke i kommunens arbeid med individuell plan. Det er altså kommunen som har hovedansvaret for å lage individuell plan hvis du har tjenester fra både kommunen og spesialisthelsetjenesten.

Kan jeg få individuell plan?

Ja, om du har behov for flere tjenester over en viss tid, og om disse tjenestene må samarbeide for at tilbudet skal bli helhetlig og koordinert, da har du rett på en individuell plan. Helsepersonell er pliktig til å opplyse deg om tilbudet om individuell plan, men du eller dine pårørende kan også selv be om det. Du kan selv ta initiativ til å få en individuell plan ved å ta kontakt med en i hjelpeapparatet, gjerne en du kommuniserer godt med. Det kan være legen din, sykepleier, fastlegen, eller NAV på hjemstedet. Kommunen har hovedansvaret for utarbeidelse av individuell plan når pasienten har tjenester fra både kommunen og spesialisthelsetjenesten.

En individuell plan er en rettighet, men ikke en plikt. Det innebærer at offentlig ansatte bare har plikt til å hjelpe deg med å lage individuell plan dersom du ønsker det. Det at du får en plan betyr likevel ikke at du automatisk har rett til de ulike hjelpeordningene.

Du kan klage hvis du mener at du ikke har fått oppfylt retten din til individuell plan og koordinator.

Les også

schedule12.06.2024

→ Forebyggende eller risikabelt?

Har du hørt om DoxyPEP? Syntes du økningen av seksuelt overførbare infeksjoner er bekymrende? I enkelte land og på digitale plattformer hører man at antibiotika som forebyggende behandling (DoxyPEP) er løsningen på økningen av seksuelt overførbare infeksjoner. Vil DoxyPEP faktisk være redningen eller vil det forverre antibiotikaresistens-situasjonen?

schedule06.06.2024

→ Faglig påfyll og erfaringsutveksling 

I mai arrangerte HivNorge, i samarbeid med infeksjonsmedisinsk poliklinikk ved Universitetssykehuset i Nord-Norge, Tromsø, et seminar for ukrainere som lever med hiv. HivNorge erfarer at det stor verdi i å etablere samhold og legge til rette for gode samtaler i trygge omgivelser.