camera_altIllustrasjonsfoto: Crestock

For fagpersonell

Denne siden er for deg som kommer i kontakt med mennesker som lever med hiv gjennom ditt virke. Her svarer vi kort på enkelte spørsmål som har vist seg å være stadig aktuelle i vår rådgivningstjeneste. For mer utfyllende informasjon om hiv eller det å leve med hiv viser vi til våre øvrige websider.

Overlege Åse Haugstvedt har skrevet håndboken Hiv for helsepersonell. Forfatteren henvender seg primært til studenter i helsefag og til helsepersonell, men psykologer, ansatte i Nav, i asylmottak, i barnevernet, i skolen, i tannhelsetjenesten og andre som ikke jobber med hivpasienter til daglig, vil også ha nytte av boken. Den er ikke beregnet på spesialister i infeksjonsmedisin.

Har du behov for ytterligere informasjon eller du har spørsmål, kan du kontakte oss enten på telefon 21 31 45 80 eller e-post.

Taushetsplikt
Den medisinske fremgangen på hivfeltet er så god at hivpositive på behandling ikke kan smitte andre. Dette innebærer at det ikke er reelle smittevernhensyn som kan begrunne et brudd på taushetsplikten i forbindelse med hiv. Det er ikke lov å opplyse om, eller dele informasjon om en persons hivstatus uten først å ha innhentet informert samtykke fra vedkommende. Dette gjelder blant annet på arbeidsplassen, på utdanningsinstitusjoner, på asylmottak og mellom helseforetak der hivstatus ikke er relevant for behandling.

Arbeidsliv
I Norge er kunnskapen om hiv blant befolkningen lav. Dette fører til at stigma og myter om hiv lever videre. Medisinske fremskritt gjør i dag at mennesker som lever med hiv lever med en kronisk sykdom, og fordommene som følger dette stempelet, er i dag en større utfordring i arbeidslivet enn diagnosen i seg selv. Det er ingen spesifikke restriksjoner i forhold til hiv og arbeid. Dette gjelder også hivpositive som kommer i kontakt med næringsmidler gjennom sitt arbeid. Unntaket er knyttet til helsearbeidere som driver med invasive inngrep, for eksempel kirurger. I deres tilfelle gjennomføres smitterisikovurdering av potensielle arbeidsoppgaver av medisinske spesialister.

Som for alle andre reguleres arbeidsforholdene til mennesker som lever med hiv gjennom arbeidsmiljøloven og eventuelle andre tariffavtaler. En ansatt med hiv har ingen opplysningsplikt overfor arbeidsgiver eller kolleger. Dette gjelder også hivpositive som jobber med næringsmidler, barn, eldre eller lignende. Dersom en person velger å være åpen om sin hivstatus, skal ikke denne informasjonen vektes slik at den ansatte diskrimineres i eksempelvis ansettelsesprosesser. En hivpositiv status er heller ikke grunnlag for oppsigelse.

Har du behov for ytterligere informasjon eller du har spørsmål, kan du kontakte oss enten på telefon 21 31 45 80 eller e-post.

Du kan lese mer om hiv og arbeidsliv under disse sidene.

Helse
Dersom du har pasienter som har behov for å snakke med noen i samme situasjon som dem selv, eller trenger informasjon om å leve med hiv i Norge, kan de ta kontakt med en av våre rådgivere i HivNorge. Vi arrangerer også gruppespesifikke seminarer og temakvelder som kan være nyttig for mennesker som lever med hiv.

I Norge dekkes alle utgifter knyttet til medisinsk behandling av hiv av det offentlige. Dette inkluderer pasientreiser, der behandling har sammenheng med en hivdiagnose.

Det er ikke smittevernhensyn som tilsier at helsepersonell kan bryte taushetsplikten knyttet til en hivdiagnose. Dette gjelder også mellom helseforetak dersom opplysninger om en hivdiagnose ikke er relevant for behandling.

Tannlegebehandling
Det finnes ingen faglig grunn for å nekte å behandle hivpositive. Hygienerutinene på enhver tannklinikk skal være så gode at det er trygt å behandle også ukjente smittebærere. Avvisning av personer som oppgir sin hivstatus, kan selvsagt medføre at flere lar være å fortelle om at de er smittet – og av hva. Det kan frata tannhelsepersonellet muligheten til å gi pasienten optimal behandling.

Kvalitetshåndboken til Norsk Tannlegeforening er under revisjon. I nåværende versjon behandles smittevern utførlig i kapittel 7.

Hiv er en medisinsk tilstand der infeksjonsforebyggende tannbehandling kan gi grunnlag for støtte. Les mer om regelverk og takster for behandling på Helfo sine hjemmesider.

Asylmottak
Det er ikke mulig å få opphold i Norge på grunn av en positiv hivdiagnose. En hivdiagnose vil heller ikke påvirke en asylsøknad negativt.

Hiv vurderes til å være en allmennfarlig smittsom sykdom. Derfor har alle som oppholder seg i Norge krav på behandling. Behandling og andre utgifter knyttet til hivdiagnosen dekkes av det offentlige i Norge.

Se våre øvrige websider for informasjon om å leve med hiv i Norge, smitteveier og behandling.

Ved behov kan vi lage et opplegg der vi informerer om hiv og rettigheter eller andre relevante problemstillinger på asylmottak. Vi har også hivinformanter som er tilgjengelige for informasjonsoppdrag. Har du behov for ytterligere informasjon eller du har spørsmål, kan du kontakte oss enten på telefon 21 31 45 80 eller e-post.

 

Les også

schedule13.05.2024

→ Per Miljeteig tildeles Kongens fortjenstmedalje  

Mandag 13. mai ble aktivist og tidligere styreleder i HivNorge, Per Miljeteig tildelt Kongens fortjenestmedalje. Statsforvalter Valgerd Svarstad Haugland var til stede på seremonien på Håndverkeren i Oslo for å overrekke medaljen.

schedule08.05.2024

→ HivNorge søker ny rådgiver

Vi søker nå etter en rådgiver i 100% stilling til å bli en del av laget. I dag er vi 7 personer som jobber både selvstendig og i team, vi har en flat struktur der alle ansatte rapporterer direkte til generalsekretær. Vi lover spennende utfordringer og muligheten til å gjøre en forskjell.